(Algemeen nut beogende instellingen)

Pinkstergemeente De Wijnrank

RSIN/fiscaalnummer: 818600354

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Wijnrank

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaal nummer 818600354
(registratienummer VPE) 101035

Contactgegevens

Postadres:
Straatnaam en nummer:  Barietdijk 148
Postcode en woonplaats:  4706 DC  ROOSENDAAL


Telefoonnummer:  

 


E-mailadres

 


Website

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het Kerkgenootschap heeft ten doel jongeren en ouderen te brengen tot een levend geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en met elkaar en het maken van discipelen van Jezus Christus.

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: 

http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

  • Aanbidding als levensstijl

  • Functioneren als Lichaam van Christus

  • Discipelschap

  • Evangelisatie

  • Zending

Bestuurssamenstelling, en het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester en 2e penningmeester.

Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal.

 

Wilt u meer informatie: 

www.pinkstergemeentedewijnrank.com

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Baten en Lasten

Baten 

1. Opbrengsten uit bezittingen

2. Bijdragen gemeenteleden

3. Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten (A)

 

Lasten

4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)

5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

7. Lasten kerkelijke gebouwen

8. Overige salarissen /

onkostenvergoedingen

9. Lasten beheer en administratie

10. Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten (B)

Resultaat (C) = baten (A) – lasten (B)

Werkelijk 2018

(1)  €           24

(2)  €    44.374

(3)  €              -

________

(A) €   44.398

 

(4)  €     9.557

(5)  €     5.015

(6)  €     2.547

(7)  €   10.415

(8)  €     1.509

(9)  €     5.267

(10)  €             -

________

(B) €   34.310

________

(C) €   10.088

Werkelijk 2017

 

(1)  €        208

(2)  €   41.320

(3)  €             -

________

(A) €   41.528

 

(4)  €     8.929

(5)  €     8.872

(6)  €     5.518

(7)  €   10.414

(8)  €     2.607

(9)  €     6.170

(10)  €          42

________

(B) €   42.552

________

(C) €    -1.024

Toelichting

ad  1 Verhuur eigen pand/ onderverhuur/ rente en beleggingsopbrengsten/ verkopen boeken etc.

ad  2 Giften/ tienden/ legaten/ verkopen van schenkingen etc.

ad  3 Alles wat van derden binnenkomt

ad  4 Salarissen en onkostenvergoedingen

ad  5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen

ad  6 Bijdrage aan VPE/ kerkelijke opleidingen etc.

ad  7 Huur/rente/ afschrijving/ onderhoud/ onderhoud parkeerplaats ed

ad  8 Facilitaire medewerkers/ zendelingen/ vrijwilligerskosten

ad  9 Kantoorkosten/ bankkosten/ advieskosten etc 

ad 10 Inrichting zaal samenkomst/ beamerinstallatie/ muziekinstrumenten/ crechespullen/ keukeninventaris/ kantoorinventaris etc. 

Bijzonderheden:

Alle bedragen in hele euro's ingeven.

Werkelijk 2019

(1)  €             -

(2)  €   53.872

(3)  €             -

________

 

(A) €   53.872

 

(4)  €    10.483

(5)  €     4.366

(6)  €     3.847

(7)  €   10.612

(8)  €     1.835

(9)  €     6.075

(10)  €             -

________

(B) €   37.218

________

(C) €   16.654

Contact

We zien er enorm naar uit om u te mogen ontmoeten. Bij verdere vragen of inlichtingen:

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google-Drive-icon
  • Twitter Social Icon

Postadres

© 2016 Pinkstergemeente De Wijnrank

Barietdijk 148
4706 DC Roosendaal

Nederland

Telefoon : 0031 (0) 165 – 751883

pinkstergemeentedewijnrank@outlook.com

Samenkomst adres

 

JTC Gebouw

Burgemeester Schneiderlaan 2

4706 EZ Roosendaal

Nederland